Văn phòng cho thuê tại Quận 4 Dưới 8.0 USD

 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 75m2, 110m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
 • Diện tích: 25m2, 35m2, 50m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bến Vân Đồn, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 60m2, 110m2, 270m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Bến Văn Đồn, Quận 4
 • Diện tích: 50-80-100m2, 120m2, 150m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics