Văn phòng cho thuêtại phường Phường 09 PN, Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 118m2-95m2-64m2
 • Giá thuê: 12.54USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn KIệm, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng văn Thụ, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 -100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics