Văn phòng cho thuêtại phường Phường 12, Quận 4

 • Vị trí: CMT8, Quận 10
 • Diện tích: 58 000m2
 • Giá thuê: 65 USD/ m2 có View, 60 USD/m2
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: từ 50 đến 500m2
 • Giá thuê: 15,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Văn Bơ, Quận 4
 • Diện tích: 100-150-300-450-1000m2
 • Giá thuê: 15.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 150m2, 300m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 28m2, 48m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 70m2, 100m2, 200m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoàng Diệu, Quận 4
 • Diện tích: 75m2, 110m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
 • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Lê Quốc Hưng, Quận 4
 • Diện tích: 25m2, 30m2, 35m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
 • Diện tích: 25m2, 35m2, 50m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 45m2, 72m2, 144m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hải, Quận 4
 • Diện tích: 70m2, 140m2
 • Giá thuê: 210,000VND ~ 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đoàn Như Hài, Quận 4
 • Diện tích: 50m2, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hùng Vương, Quận 5
 • Diện tích: 100 - 1000m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 41-113-244-488m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 23 m2, 36m2, 50m2, 108m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Xuân Hồng, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 30-40-50-70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hoà, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 80, 100, 200, 500, 1000m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 70-100-200-300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 40, 60, 120m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: D52, Quận Tân Bình
 • Diện tích: 60, 90m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 34, 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Cộng Hòa, Q.Tân Bình
 • Diện tích: 20m2, 22m2, 40m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics