Văn phòng cho thuê Quận Phú Nhuận

 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30-50-10-150-200m2
 • Giá thuê: 13USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 26m2 - 60m2 - 132m2
 • Giá thuê: 16USD/m2/tháng
 • Vị trí: Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 118m2-95m2-64m2
 • Giá thuê: 12.54USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hòang Văn Thụ, quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 500m2
 • Giá thuê: 14USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: từ 80m2 đến 500m2
 • Giá thuê: 20USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50m2 - 80m2 - 110m2 - 200m2
 • Giá thuê: 10USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 66m2 - 130m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Hoa Lan, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 -100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 60m2 - 80m2 -120m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Thích Quản Đức, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 8USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 100m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60m2 - 80m2 - 130m2
 • Giá thuê: 7USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 70m2 - 100m2
 • Giá thuê: 9USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 100m2
 • Giá thuê: 12,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 100 - 195m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 75 - 95m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 150 - 300m2
 • Giá thuê: 11,5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 130 - 330m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 40m2 - 155m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 50 - 220m2
 • Giá thuê: 12USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 30m2 - 50m2 - 120m2
 • Giá thuê: 11.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 80m2 - 150m2
 • Giá thuê: 11USD/m2/tháng
 • Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 70m2 - 210m2
 • Giá thuê: 12.5USD/m2/tháng
 • Vị trí: Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
 • Diện tích: 60 đến 700m2
 • Giá thuê: 15USD/m2/tháng
Protected by Copyscape Real Time Web Analytics